Studie om fiskvägar gav stipendium

Motala kommuns miljöstipendium för 2015 om 15 000 kronor tilldelas Åke Wester, Claes Wadsten och Anders Rockler med motiveringen:


”En omfattande förstudie för fria fiskvandringsvägar i Motala ströms avrinningsområde är nu färdigställd av Sweco med Hushållningssällskapet Östergötland som projektägare. Det var Åke Wester som tog initiativet till projektet och tillsammans med Anders Rockler och Claes Wadsten, utökade de idén att omfatta både Motala ströms huvudfåra samt Svartån upp till Mjölby. De tre har med ideellt arbete gjort en avgörande insats för att bistå projektledaren med att driva projektet framåt.

Förstudien är ett neutralt och sakligt diskussionsunderlag inför det fortsatta arbetet med att komma tillrätta med de vandringshinder som har stor negativ påverkan på djur och växtlivet i våra vattenmiljöer. De har arbetat i samråd med myndigheter och berörda vattenkraftbolag. De har beskrivit varje hinder som finns längs vägen. Hur man kan göra för att få en väg runt om, uppskattade kostnader och hur mycket energi man förlorar från kraftverken. Åtgärder som föreslås i studien bidrar också till att återskapa naturmiljöer. Materialet ska fungera som en kunskapskälla och utifrån den kunna göra prioriteringar och sunda överväganden i alla olika ambitioner, de föreslagna alternativen syftar till att uppnå en maximal verkan av åtgärderna utifrån ekonomiska samhällsmässiga ramar.”

 

Läs mer om detta på Jordbrukaren nr. 1, 2016
http://issuu.com/jordbrukaren/docs/jordbrukaren_nr1_2016

​Ladda ner rapporten här »