Arbetsutskott

Arbetsutskott (AU) är ett delorgan inom LAG som bereder ärenden till LAG och som på uppdrag av LAG kan utföra olika insatser. AU består av ordförande och vice ordförande samt två ledamöter som väljs ur LAG. Två ersättare till AU väljs ur LAG. Målsättningen är att en ungdomsrepresentant bör ingå i AU.

 

AU

Jan Owe-Larsson
Ordförande

Ibrahim Beganovic
Vice-ordförande

Kristin Henrysson
Ordinarie i AU

Laila Mårdh
Ordinarie i AU

Charlotte Elander
Ersättare i AU

Ann-Christine Lekberg
Ersättare i AU

Malin Fritiofsson
Adjungerad ungdomsrepresentant
 

.