Hitta projekt

STÖDMOTTAGARE:
Rejmyre Byaråd

KONTAKT:
Per Nilsson
perbrittmarie.rejmyre@bahnhof.se

GEOGRAFISKT OMRÅDE:
Finspång

TEMAOMRÅDE:
Livskvalitet och attraktivitet
 

JOURNALNR:
2016-3634

STARTDATUM
2016-04-25

SLUTDATUM
2017-12-31

BEVILJAT STÖD:
285 281 kr

PROJEKTOMFÅNG:
404 967 kr

PROJEKTSTATUS:
Avslutat

Projekt Skansen


Vilken är målgruppen för projektet?
Målgruppen för vinteraktiviteter är småbarnsföräldrar, barn och ungdom i Rejmyre med omnejd även Dagis, Förskola och Frita. Även sommartid kommer Dagiset att kunna ha sina naturdagar där. Målgruppen för Boulebanan är alla intresserade i Rejmyre med omnejd. 


Vad är syftet med projektet?
Syftet med projektet är att skapa ett område för rekreation- och fritidsaktiviteter för Rejmyrebor med omnejd genom att anlägga en pulka backe, en boule bana och en parkeringsplats i anslutning till dessa platser.


Vilket behov finns det av projektet?
Bakgrunden är att när det kommunägda fastighetsbolaget Vallonbygden den 1 maj 2013 sålde sina fastigheter i Rejmyre till det privatägda fastighetsbolaget Vinterklasen kom det att innebära en del förändringar. De lokaler i centrumhuset som Rejmyre-Hävla PRO under många år fått hyra förmånligt av Vallonbygden gjorde Vinterklasen om till boende för ensamkommande. Boulebanan på gården blev inte längre så intressant att använda då PRO flyttade hela sin övriga verksamhet till Rejmyre Folkets hus. I det läget föreslog Byarådets ordförande Per Nilsson att vi skulle agera och förslaget  togs upp som ”Projekt Skansen” vid Byarådets årsmöte och godkändes.

Namnet ”Projekt Skansen” kommer från att på den marken låg tidigare en byggnad som kallades Skansen men som nu är riven. Projektet innebär att Byarådet avser bygga en ny boulebana och förråd med vindskydd samt parkering på mark som ägs av Finspångs kommun i anslutning till äldreboendet Berggården.
Då intilliggande markområde är lämpligt för att även anlägga en enklare pulka- och skidbacke kommer det att iordningställas för detta.

Via samtal med representanter för markägaren Finspångs kommun och närliggande äldreboendet Berggården förankrades ”Projekt Skansen” och därefter kontaktades Leader Folkungaland och en ansökan om bidrag lämnades in och godkändes.


Vilka andra samarbetar projektet med?
Samverkan mellan Rejmyre Byaråd, Pro Rejmyre - Hävla, Äldreboendet Berggården, Dagis, Förskola och Fritidsgård Vi har en styrgrupp som består av 2 st representanter från Byarådet, Pro och Berggården. Dagis, förskola och fritidsgård är referensgrupp För att få lokal förankring anlitar vi där det är möjligt företag från orten. Projektet är politiskt förankrat i kommunen.


Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Första gången vi skall genomföra ett så stort samverkansprojekt som är generationsöverskridande i och med att Pro, äldreboende och skolor ingår i styrgrupp och referensgrupp. Det har skapat en mycket positiv
stämning i samhället och förslag på nya projekt strömmar in. Till Rejmyre söker sig idag många yngre familjer pga billiga huspriser och i våra diskussioner har vi insett vikten av att skapa möjligheter för fridtidsaktiviteter har stor betydelse för nyinflyttades trivsel, så förhoppningsvis är detta ett första steg mot andra projekt t.ex lekpark, minigolfbana.


Övriga länkar
Följ projektet även här:
http://www.rejmyrebyarad.se/projekt-skansen/index.shtml