Offertförfrågan utvärdering av projektstöd till företag

Nyhets bild


Leaderområdena Västra Småland, Sydost, Linné, Kustlandet, Folkungaland och Astrid Lindgrens Hembygd ger er härmed möjlighet att lämna offert avseende utvärdering av projektstöd till företag under programperioden 2014-2022.


Bakgrund
Leaderområdena Sydost, Linné, Kustlandet, Folkungaland, Astrid Lindgrens Hembygd och Västra Småland verkar i sydöstra Sverige och ger ekonomiskt stöd till projekt som utvecklar landsbygden med pengar som härrör från EU, svenska staten, regioner och kommuner. Stöden förmedlas enligt leadermetoden för att gynna ekonomisk, social och miljömässig utveckling inom leaderområdet. Leader är EUs metod för landsbygdsutveckling och den kännetecknas av innovation, underifrånperspektiv, lokala projekt, hjälp-till-självhjälp, nätverkande, hållbarhet samt samverkan mellan sektorerna ideellt, näring och offentligt. Leaderområden har egna utvecklingsstrategier, styrelser, personal och kontor.

Under programperioden 2014-2022 fick leaderområden för första gången möjlighet att ge stöd till enskilda företag, något som strider lite med leadermetodens betoning på lokal samverkan men som motiveras av de potentiellt positiva effekterna. De områden som ville fick ett nytt verktyg för landsbygdsutveckling och en delvis ny målgrupp att arbeta med. Leaderområdena Linné, Kustlandet, Folkungaland, Astrid Lindgrens Hembygd, Västra Småland och Sydost valde allihop att prova den nya stödformen.

Företagsstöd, eller projektstöd till företag som är den formella benämningen, kan tillämpas på lite olika sätt och det har Kustlandet, Folkungaland, Astrid Lindgrens Hembygd, Västra Småland, Sydost och Linné gjort. Sätten att informera, rikta, tidsplanera, prioritera och handlägga har varierat. Olika typer av företagsstöd har provats och storleken på stöden har gått från 20 000 kr upp till 200 000 kr. Sökande och projektägare har varit mikro/småföretagare med olika bolagsform och inom olika branscher. Projektens teman och typerna av kostnader har skiftat. Målen har ofta kretsat kring nya tjänster/produkter, marknadsföring, effektivisering, arbetstillfällen och ökad omsättning. Sammanlagt har 340 företagsstöd beviljats.

Floran av tillämpningar och projekt har gjort att leaderområdena Folkungaland, Astrid Lindgrens Hembygd, Västra Småland, Sydost, Linné och Kustlandet tror att det finns lärdomar att dra av periodens tillämpningar och har därför kommit överens om att låta göra en gemensam utvärdering.


Undersökningens mål och målgrupp
En rapport från en extern och oberoende utvärderare som omfattar projektstöd till företag från idé till verklighet och som innehåller:

  1. En sammanställning över de olika typer av projektstöd till företag som leaderområdena valt att arbeta med, inklusive riktlinjer för att kanalisera stöden till önskvärda grupper.
  2. En sammanställning över leaderområdenas metoder för att informera och erhålla ansökningar.
  3. En sammanställning över leaderområdenas rutiner och kriterier för att bereda och besluta om ansökningar.
  4. En sammanställning över projektansökningar - totalt och uppdelat per exempelvis leaderområde, stödtyp, företagsform, ansökt stöd, egeninsats, tema, avslag/beviljat, motiveringar eller andra relevanta faktorer.
  5. En sammanställning över mål, resultat och effekter av beviljade projekt - totalt och uppdelat per exempelvis leaderområde, stödtyp, budget, stödandel, bransch, företagsform, mål, måluppfyllnadsgrad eller andra relevanta faktorer.
  6. En sammanställning över de upplevelser och åsikter som sökande, projektägare, styrelseledamöter och personal framfört under intervjuer eller i enkäter.
  7. Analys, diskussion, konklusioner och rekommendationer gällande metoder för att informera och erhålla ansökningar.
  8. Analys, diskussion, konklusioner och rekommendationer gällande rutiner och kriterier för att bereda och besluta om ansökningar.
  9. Analys, diskussion, konklusioner och rekommendationer gällande vilka former av stöd samt vilka kategorier av projekt och projektägare, som lyckats bättre och varför.


Utvärderingens målgrupp är primärt leaderområdenas styrelser och kontorspersonal för att dessa ska kunna förbättra framtida rutiner och företagsstöd.


Genomförande och tidplan
Leaderområdena Astrid Lindgrens Hembygd, Västra Småland, Sydost, Linné, Kustlandet och Folkungaland bildar en gemensam arbetsgrupp som styr och samordnar det övergripande arbetet i utvärderingen.

Arbetsgruppen upphandlar en extern konsult som genomför utvärderingen. Klart till 2024-03-31.

Arbetsgruppen och konsulten detaljplanerar det övergripande genomförandet i samråd.

Leaderområdenas kontor förser konsulten med basdata om projektstöden till företag. Under programperioden 2014-2022 beviljades sammanlagt 340 företagsstöd och dokumentationen om dessa utgör basdata.

Konsulten går igenom och analyserar basdata. Kompletterar med egna undersökningar, platsbesök, telefonintervjuer, enkäter eller liknande. Undersökningarna omfattar perioden fr.o.m. att projektidén föddes, etablerandet av kontakt med leaderområdet, utformandet av ansökan, genomförandet av projektet, läget vid projektets slut och vad som sedan hänt fram t.o.m. idag. Undersökningarna inkluderar medverkande personer både bland sökande och projektägare samt styrelseledamöter och kontorspersonal. Ett urval av projekt och personer kan behöva göras för att arbetsvolymen inte ska bli onödigt stor.

Leaderområdenas styrelser och personal ställer vid behov upp på intervjuer/enkäter.

Utifrån samlad tillgänglig information analyserar konsulten och drar slutsatser om metoders, rutiners och projekts effektivitet, relevans och måluppfyllelse.

Konsulten samråder och delrapporterar till arbetsgruppen under arbetets gång.

Konsulten skriver en slutrapport samt presenterar och förklarar denna för leaderområdenas styrelser och personal på ett gemensamt digitalt seminarium. Klart senast 2024-11-30.


Krav på konsultenOffertens innehåll
Ange följande uppgifter i offerten:


Offertlämnaren ska ge ett totalpris på uppdraget inklusive alla eventuella kostnader för resor, logi, kommunikation mm. Leaderområdenas kontor kan användas som bas vid intervjuer eller möten.

Beskrivning av tänkt metod och upplägg av utvärderingen.

Namn och kompetensprofiler på egen personal, och eventuella underleverantörers, som genomför utvärderingen.

Till offerten ska bifogas minst tre referensobjekt utförda av offertlämnaren som visar att konsulten har kompetens att utföra uppdraget. Kontaktuppgifter till referenser ska bifogas med namn, telefon och e-post. Referenten ska vara kontaktad och införstådd med att vara referent.

Priset ska anges i svenska kronor inklusive mervärdesskatt.


Värdering av offerter
Arbetsgruppen kommer i sin värdering av offerter ta hänsyn till i vilken utsträckning de uppfyller följande kriterier:Hur du lämnar offerten
Offerten ska vara skriftlig på svenska och undertecknad av behörig företrädare.

Offerten ska lämnas till:
Kustlandet
Gustaf Westring
Epost: info@kustlandet.se

Offerten ska ha inkommit senast den 2024-03-03.
Offerten ska vara giltig till och med den 2024-04-30.


Besked om vilken offert som antagits
När en offert antagits kommer samtliga offertlämnare att underrättas så snart som möjligt.


Avtal
Efter avslutad direktupphandling kommer ett skriftligt avtal att ingås mellan antagen offertlämnare och Leaderområde Kustlandet. Avtalet träder i kraft först sedan det har undertecknats av behöriga avtalstecknare för båda parter.


Frågor
Frågor om offertförfrågan kan ställas till:
Kustlandet
Gustaf Westring
Epost: gustaf@kustlandet.se
Mobil: 0768-66 39 52

 

Utskriftsversion av upphandlingsannonsen


 

Fler Nyheter

2024-07-05
Vi har stängt i sommar!

2024-04-30
Välkommen till årsstämma 2024

2024-02-02
Offertförförfrågan löpande ekonomihantering och revision

2024-01-30
Save the date: Folkungalands årsstämma

2024-01-15
Offertförfrågan utvärdering av projektstöd till företag

2024-01-10
Mikrostöd

2023-11-20
Informationsmöte i Boxholm

2023-11-01
Informationsmöte i Skärskind

2023-10-20
Leader runt Vättern

2023-04-14
Välkommen till Årsstämma 2023

2023-03-02
Nu samlas Leadersverige - på gemensam webbplats

2022-07-05
Skulpturpark Vadstena

2022-05-09
Extra årsstämma

2022-03-28
Varmt välkommen till ett fysiskt årsmöte med Folkungland

2021-12-15
Är du vår nya medarbetare? Nu söker vi en administratör!

2021-09-21
Fläskomaten - här blir det enkelt och prisvärt att handla närproducerat

2021-06-29
Remissversion av strategi klar

2021-05-30
Lokala (häst) krafter har skapat trivsel

2021-03-15
Kallelse till årsstämma 2021

2021-03-10
Vreta Slingan - en verksamhet utan bakhalt

2021-03-07
Snackis och nyheter

2021-02-12
Vill du utveckla dig eller ditt företagande på landsbygden?

2020-12-05
Magasinet Kråkeryd satsar på framtiden

2020-09-28
Träningsanläggningen i Lotorp utökar

2020-09-09
Din åsikt är viktig!

2020-07-20
Projektet Kajakboxar flyter på

2020-06-17
Nya skulpturer i Vadstena Folkets Park

2020-04-03
Kallelse till virtuell årsstämma 2020

2020-02-28
Mikrostöd slut

2019-12-02
Utvärdering av långtidseffekter av projekt genomförda 1996-2013

2019-10-18
De blev pristagare på Folkunga galan 17 oktober 2019

2019-08-30
Röstning & projektmagasin

2019-05-13
Folkungagala 2019

2019-04-03
Välkommen till föreningsstämman 2019

2019-03-20
Rural Inspiration Awards

2018-12-10
Leaderåret 2018

2018-05-28
Välkommen till extra föreningsstämma 2018

2018-03-08
Välkommen till föreningsstämman 2018

2018-02-09
Åk med Folkungabussen- låt dig inspireras

2018-01-15
Konferens: Service på landsbygden i fokus

2017-12-17
Save the dates

2017-11-10
Ny på landet- vinnare av Ullbagge Priset 2017

2017-09-14
Vi erbjuder stöd upp till 22 000 kr

2017-09-07
Ny på landet har gått vidare till slutnominering och har chans att vinna Ullbaggepriset 2017!

2017-08-24
Nya urvalskriterier för stöden

2017-06-08
Projekt Skansen går vidare

2017-04-13
Vånga bygdegårdsförening inviger det senaste bygget

2017-02-14
Välkommen till föreningsstämman 2017

2016-12-14
Nya projekt godkända

2016-11-28
Här fixar barnen sin egen närodlade skolmat

2016-09-26
Leader i Sverige firar 20 år!

2016-08-26
Utlysning

2016-06-21
Nya projekt godkända

2016-03-18
Informationsträffar

2016-03-18
Arbete kring paraplyprojekt pausat

2016-01-28
Klart för att ansöka om Leaderstöd

2016-01-28
Välkommen till Folkunglands nya hemsida!

2016-01-27
Studie om fiskvägar gav stipendium