Lokalt ledd utveckling enligt Leader metoden

Vi bedriver landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden. Många kommuner ingår i Folkungaland.
Vårt kansli finns i Vreta Kluster, hjärtat för de gröna näringarna i länet. Vi för landsbygden framåt!

Styrelse
Arbetsutskott
Valberedningen
Föreningsmedlemmar

Leader-metoden

LEADER är en arbetsmetod som har funnits inom EU sedan 1991 och är en förkortning på franska som översatt till svenska betyder ”samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi”. I Sverige har metoden använts sedan 1995 inom vissa landsbygdsområden.

Leadermetoden gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Syftet är att med stöd av lokal kunskap och lokalt engagemang uppnå målsättningarna för utveckling av landsbygden. Det som krävs är att det bildas en särskild form av lokalt partnerskap, en så kallad LAG-grupp (av engelskans Local Action Group). I LAG-gruppen finns representanter för de tre olika sektorerna i samhället:

  • Ideell sektor
  • Offentlig sektor och
  • Privat sektor

Den ideella sektorn kan representeras av bygdeföreningar, byalag, idrottsföreningar med flera. Representanter för den offentliga sektorn kommer främst från kommunerna, men även från exempelvis kommunala samverkansorgan eller regionala självstyrelseorgran. Den privata sektorn kan till exempel vara landsbygdsföretagare och företagare inom jord- och skogsbruksnäringen, eller föreningar som företräder dessa grupper.

.