Mötesdatum 2024

Styrelsen och arbetsutskottet sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa möten kan ytterligare möten sammankallas för att behandla frågor som inte kan hänskjutas till nästa ordinarie styrelse- och arbetsutskottsmöte. Utöver mötena för Folkungands presidium och verksamhetsledare en fortlöpande dialog rörande ledningen av Folkungaland.

Upptäck våra stöd
Sök Pengar
Blanketter
Mötesdatum Frågor och Svar

Styrelsemöten

Tisdag, 2024-02-27: projektbeslut (fysiskt)
Torsdag, 2024-04-18: projektbeslut (fysiskt)
Torsdag, 2024-05-30: projektbeslut (fysiskt)
Torsdag, 2024-10-17: projektbeslut (fysiskt)
Torsdag, 2024-12-05: projektbeslut (fysiskt)

 

Föreningsstämma

Torsdag, 2024-05-30: fysiskt

 

Övriga aktiviteter

Finns inga.

 

Arbetsutskottsmöten

Måndag, 2024-02-19: fysiskt
Måndag, 2024-04-08: fysiskt
Måndag, 2024-05-20: fysiskt
Måndag, 2024-10-07: fysiskt
Måndag, 2024-11-25: fysiskt

 

Tjänsteforum

Tisdag 2024-03-05: virtuellt
Onsdag 2024-04-24: virtuellt
Måndag 2024-06-10: projektbesök samt möte
Torsdag 2024-10-31: virtuellt
Torsdag 2024-12-12: projektbesök samt möte

Frågor och svar

Här har vi samlat några av de frågor som vi får om Leaderstöd.

En ansökan ska uppfylla alla grundvillkor för att den ska kunna gå vidare till styrelsen för beslut.

Grundvillkor vid ansökan om Leaderstöd inom Folkungaland

  • Projektets nytta tillfaller landsbygden med upp till 20 000 invånare inom Boxholm, Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, den västra delen av Norrköpingskommun, Tranås, Vadstena, Åtvidaberg och Ödeshög. Med nytta menas att projektet kan bidra till att förbättra villkoren för människor som bor och verkar inom Folkungaland.
  • Projektet tar sin utgångspunkt i och från minst ett av Folkungalands insatsområden: Förnyelseförmåga och konkurrenskraft, Attraktiva livsmiljöer, Hållbar miljö, Utveckla besöksnäringar
  • Sökande har en plan för hur verksamheten ska drivas efter projekttiden.
  • Ansökan innehåller en konkret beskrivning av hur hållbarhetsaspekterna är beaktade i projektets planering och hur de stärks genom projektets genomförande.

Vi beviljar tre olika typer av Leaderstöd. Företag och organisationer kan ansöka om allmänt projektstöd, företagsstöd och mikrostöd. Med företag menas enskild firma, handelsbolag, kommandit bolag och aktiebolag. Enkelt bolag kan inte ansöka om allmänt projektstöd, företagsstöd och mikrostöd. Privatpersoner kan endast ansöka om mikrostöd.

Du kan få stöd för utgifter för att uppnå syfte och mål i ditt beslut om stöd. Det är mycket viktigt att du genomför de aktiviteter som framgår av beslutet. Om du behöver hjälp, har fler frågor eller behöver göra en ändring i ditt projekt så ska du i första hand kontakta utvecklingskontoret.

Du ansöker om Leaderstöd på Jordbruksverkets Mina Sidor efter kontakt med utvecklingskontoret. Genom kontakt med utvecklingskontoret får du koll på stegen från idé till beslut och utbetalning.

Ansökan kan lämnas in under hela året. Håll koll på styrelsens mötesschema och lägg upp en arbetsplan tillsammans med utvecklingskontoret.

När du har skickat in din projektansökan kontrollerar Utvecklingskontoret först om projektet uppfyller grundvillkor och handläggningskrav för att få projektstöd. Om projektet kan få stöd går det vidare till Folkungalands styrelse för prioritering.

Urvalskriterier är ett verktyg som styrelsen använder för att prioritera mellan ansökningar om stöd till projekt. Med urvalskriteriernas hjälp kan de projekt väljas ut som bäst kan bidra till målen i Folkungalands lokala utvecklingsstrategi. Kriterierna ska också bidra med tydlighet och transparens. De ska säkerställa en beslutsprocess som är lika för alla som söker stöd där inga intressekonflikter påverkar urvalet av projekt.

En projektansökan bedöms utifrån:

  • gemensamma urvalskriterier
  • insatsområdets specifika urvalskriterier

Tillsammans ger urvalskriterierna inom ett insatsområde 1 000 poäng. För att få allmänt projektstöd eller projektstöd till företag är minsta nivå för godkännande 600 poäng.

Mikrostödet beslutas av Folkungalands arbetsutskott och har en enklare ansökningsförfarandet. Mikrostödet bedöms inte utifrån urvalskriterierna.

En investering är en fysisk tillgång med ett inköpspris som överstiger 24 000 kronor exklusive moms. Utgifter som tillsammans överstiger 24 000 kronor och har ett naturligt samband räknas som en investering. Mindre inventarier och förbrukningsmaterial som behövs för att investeringen ska komma på plats och som på ett naturligt sätt hör ihop med investeringen ska räknas in i investeringen. Detta gäller även om sökanden köper in från olika leverantörer eller vid olika tidpunkter.

Investeringens varaktighet

En investering ska uppfylla sitt syfte och mål under minst 5 år från och med datumet för slututbetalningen. Inventarier och förbrukningsmaterial som behövs för att genomföra en investering behöver inte finnas under minst 5 år om investeringen finns kvar.

Undantag

För projektstöd ska utrustning med kortare ekonomisk livslängd än tre år eller som har lägre anskaffningsvärde än 24 000 kronor exklusive moms redovisas som övriga utgifter.

Via Jordbruksverket Mina Sidor kan du ansöka om förskott, del- eller slututbetalning.

Förskott

Du kan få förskott på högst hälften av det projektstöd eller företagsstöd som vi har beviljat, dock högst 250 000 kronor. Ansökan om förskott kan lämnas in direkt efter att du fått ditt beslut om stöd. Förskottet betalas ut i regel inom 3 veckor.

Del och/eller slututbetalning

Del och slututbetalning tar minst 3 månader. Du behöver lämna in digitala kopior av faktura, historiskt betalningsbevis och andra underlag för att del- och slututbetalning ska bli möjlig.

Handläggningstiden kan vara mycket längre. Tiden påverkas av hur många ansökningar som kommit in och vilka kompletteringar och utredningar som behöver göras i ärendet. Om vi har frågor kontaktar vi dig via mejl. Även ditt beslut skickas ut via mejl.

Det finns ingen gräns för hur många gånger du kan ansöka om projektstöd. Vår rekommendation är att du bör avsluta ditt pågående projekt först för att stärka den andra ansökan vid beslut.

Med ideellt arbete menas allt arbete som för projektet framåt och som sökande skulle kunna betala för om det inte utfördes ideellt. Det krävs att deltagandet är aktivt.

Några exempel:

  • Att leda ett informationsmöte räknas som ideellt arbete, däremot är det inte ideellt arbete att enbart delta på ett informationsmöte. Alla som deltar på styr-, referens- eller andra typer av arbetsmöten inom projektet som handlar om att driva/ genomföra projektet räknas som ideellt arbetande.
  • Att hjälpa till praktiskt med olika arbeten kan räknas som ideell tid, exempelvis marknadsföring eller att vara med och på ett bygge. En projektledare som inte får ersättning för sin insats räknas som ideellt arbetande, likaså kassörens eller någon annans arbete med bokföring och redovisning.

.