Foto: Carl Schnell

Strategi 2023-2027: Varför gör vi detta?

Folkungaland arbetar för landsbygdsutveckling. Vi beviljar projektstöd till organisationer och företag för att de ska kunna utveckla sina verksamheter och därmed utveckla landsbygden. Under innevarande programperiod har vi prioriterat 107 projekt, stora som små. Ett axplock av projekt som har helt eller delvis möjliggjorts av vårt stöd: 

Vart sjunde år tas det fram en ny strategi som styr prioriteringen av projekt i vårt område. Nu står den nya programperioden för dörren. Vi har börjat processen med att ta fram en strategi för utvecklingsarbetet 2023-2027. Strategin styr bland annat hur vi kommer fördela medel i nästa programperiod. Det är då  extra viktigt att strategin speglar efter verkliga behov och önskemål från olika delar av Folkungalands landsbygd.

Din åsikt är viktig

Vårt geografiska område inför den nya strategiperioden 2023-2027 växer. Därför vill vi såklart att få in dina tankar om hur ditt närområde och vårt samlade geografiska område kan utvecklas. Vi använder begreppet närområde och syftar i första hand ditt närmaste omkringliggande omland som kan vara landsbygd, tätort och kommunen du bor i.

Ditt engagemang ska i sin tur bidra till att vi får till en ny lokal utvecklingsstrategi som baseras på verkliga behov och som kan ligga till grund för de projekt som kommer att kunna genomföras de kommande åren. Dina tankar är viktiga för att goda idéer och projekt ska kunna förverkligas. Var med och påverka!


Delta på dessa aktiviteter

Vi har förberett några aktiviteter för dig för att du ska kunna vara med och påverka den lokala utvecklingsstrategin. Aktiviteterna är till att börja med virtuella. Utforska flikarna nedan för att få mer information om de olika aktiviteterna.    

Card image cap

via hemsidan 
Enkät
12 april-2 maj

Genom att svara på enkäten bidrar du till värdefull information om hur ditt närområde och vårt samlade geografiska område kan utvecklas. De svar, synpunkter och tankar som du lämnar in kommer att användas som underlag för att gå vidare i det strategiska arbetet. Vänta inte utan skicka in ditt svar nu!

Card image cap

via Zoom
Dialogmöte
Onsdag, 26 Maj kl. 18-20

Vi fortsätter med att samla in input på dialogmötet. Tillsammans med företagare, föreningsmänniskor, lokala aktörer inom jordbruk, skogsbruk, energi, mat m.m. skapar vi en gemensam bild över var vi står idag. Vi tar sikte på framtiden och identifierar behov, möjligheter och utmaningar på vägen.

Card image cap

enkät
Unga Engagemang
3 maj-10 september

Ungdomar i åldern 13-19 år engageras i strategiarbetet. Detta för att ge dem inflytande över samhällsutveckling, makt att forma sina liv och goda levnadsvillkor. Vi samarbetar med olika föreningar som arbetar med målgruppen för att få deras perspektiv.

Card image cap

virtuella/fysiska
Kommunvisamöten
Olika datum

Vi håller 10 möten; ett vardera per kommun. Vi går djupare, skapar samsyn och diskuterar frågor som är relevanta för just din kommun och ditt närområde på dessa möten. Här hittar du datum och tid vad som gäller i din kommun. Efter sommaren kommer vi att meddela om mötet  blir fysiskt eller virtuellt. Anmäl dig till kommunvisa möten nu!  

Card image cap

remissversion
Den lokala utvecklingsstrategin
25 juni - 15 september

Styrelsen i Leader Folkungaland vill gärna se att vi får många synpunkter på det utkast som nu finns framtaget och som ska bli vår lokala utvecklingsstrategi. Vi bjuder in alla berörda att tycka till om vårt förslag till styrdokument inför framtiden. Skicka gärna in dina synpunkter med hjälp av ett digitalt formulär. Remissperioden är förlängd till den 15 september.

Kontakta oss

Arbetet leds av Arbetsutskottet som håller ihop arbetet. Har du funderingar eller inspel, eller har du någon träff på gång som vi kan medverka i, är du varmt välkommen att höra av dig till jeanette@leaderfolkungaland.se